STATUT

 KLUBU SPORTOWEGO „DEBIUT” WIELEŃ

 

  

Rozdział 1 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 

§1 

Klub Sportowy „Debiut” Wieleń zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym pracowników, zawodników, sympatyków, młodzież, dzieci. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§2 

 1. Terenem działania Klubu jest cały kraj.
 2. Siedzibą Klubu jest miasto Wieleń.

§3 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i z tego tytułu podlega rejestracji oraz posiada osobowość prawną.

§4 

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz własnym statutem.

 

§5 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

Rozdział 2 

Cel i środki działania.

§6 

Celem Klubu jest: 

 1.  planowanie i organizowanie życia sportowego pracowników, zawodników, młodzieży, dzieci w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta/Gminy Wieleń oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Klubu,
 2. opracowanie i realizowanie szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy,
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 5. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej,
 6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 7. współpraca z organizacjami o podobnych celach statutowych, promocja i organizacja wolontariatu,
 8. podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych.

   

§7 

 1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków.
 2. Klub w celu realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację zadań osobom fizycznym i osobom prawnym.
 3. Klub posiada sekcje: biegaczy oraz inne sekcje sportowe po zaakceptowaniu ich przez Zarząd Klubu.

   

Rozdział 3

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

 

§9

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, które pragną mieć swój wkład pracy w rozwój Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkami wspierającymi są sponsorzy czynnie angażujący się w działalność klubu.
 4. Członkami honorowymi są osoby zasłużone dla klubu.
 5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 6. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

§10 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

 1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

  

§11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu. Zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

 

§12

Członkami honorowymi są osoby zasłużone dla klubu lub inne osoby mianowane przez Zarząd.

 

§13

Członkowie wspierający mają prawo do: 

 1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

  

§14

Do obowiązków członków Klubu należy: 

 1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
 2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. godne reprezentowanie Klubu i dbanie o jego dobre imię,
 4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

§15

 1. Członkostwo w Klubie ustaje przez: 

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
 2. śmierć członka,
 3. rozwiązania Klubu
 4. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  2. nie opłacania składek przez okres 6-miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
  3. działania na szkodę Klubu,
  4. nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,.

 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 Rozdział 4

 Władze Klubu

 

 §16 

1. Władzami Klubu są: 

 • Walne Zebranie Klubu, 
 • Zarząd, 
 • Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Władz trwa 3 lata. Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu. 

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż 1/2 składu organu władzy o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§17 

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata. 
 3. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok. 
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu: 
  1. z własnej inicjatywy 
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej 
  3. na wniosek 1/3 ogółu członków 
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

  1. uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
  6. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który następuje tego samego dnia ½ godziny później bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten podany był z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§19

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, który z pośród siebie wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Klubu.
 4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 3 miesiące.
 5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu w tym Prezesa.
 6. W okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
 7. W czasie nieobecności Prezesa jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.

  

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1.  reprezentowanie Klubu za zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
 2.  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3.  uchwalenie okresowych planów działania,
 4.  powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5.  przyjmowanie i skreślanie członków,
 6.  zarządzanie funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7.  składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 8.  otwarcia konta bankowego i przechowywania środków pieniężnych,
 9.  ustanawianie pełnomocników do realizacji zadań statutowych.

 

§21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

 §22 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Klubu.
 5.  Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: 
  1. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobu ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź innymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

 §23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna 2 głosami przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

  §24 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

  Rozdział 5

 Wyróżnienia i kary.

 §25

 1.  Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2.  Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Zarząd Klubu.

  

§26 

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar: 
  1. upomnienia, 
  2. nagany, 
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy, 
  4. wykluczenia.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.

 

Rozdział 6

 Majątek i fundusze Klubu. 

 

§27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny i zapisy,
  3. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
  4. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  5. inne wpływy. 

 

 §28 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział 7

 Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

 

 §29 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 18 ust. 2).

 

§30 

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.